• Slide Uless
  ULESS - Union luxembourgeoise de l'économie sociale et solidaire
Verteidegen

Verteidegen

Förderen

Förderen

Federéieren

Federéieren

Vertrieden

Vertrieden

A propos de l'ULESS

Erschafft Juli 2013, d'ULESS bezweckt d'Kollektiven Intressen vu sozialen, solidarischen Wiertschaftssecteuren ze verteidigen an ze förderen, Wirtschaft deen a voller Expansion ass. D'ULESS huet den Aufgab déi sozial a solidarisch Wiertschaftsecteuren ze federéieren, ze vertrieden, ze förderen and ze verteidigen.

 

uless uless ANA9949
uless uless ANA0064-Pano
uless uless ana9890
uless uless ANA2907-Pano
uless uless ana9893
uless uless ANA9426
uless uless ana0001 - r
uless uless ANA9660
uless uless ANA9989
uless uless ANA9655
uless uless ANA9875

Ennërt eise Membren

 • Adapth asbl
 • Anne asbl (groupe Elisabeth)
 • Caisse Médico-Complémentaire Mutualiste (CMCM)
 • CIGL Kopstal asbl
 • Yolande asbl (groupe Elisabeth)
 • CIGL Strassen asbl

Abonneiert Iech un eis Newsletter

* nous vous informerons de nos activités